ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพุทธชาติ ไชยหาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนันธิดา สีดาวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธราเทพ ศรีลาโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิชชุดา สายเสมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

Mr. Cris Bryan M. Sansano
ครูประจำชั้น

Miss Erlyn B. Palafox

Miss Joann May B. Sacay