ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอนงค์ สำเริง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางอรทัย สิทธิสวนจิก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

น.ส.เอ็มอร กิติราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวราวัฒน์ โสภารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจินต์จุฑา ธาตุไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2