ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายนครชัย ภารตระศรี
ครูธุรการ

นายสาคร ศรีสวัสดิ์

นายประมวล ปัทธุลี

นางอัมพร เครือเนตร

นางสมบัติ ขมวดทรัพย์

นายสุนัย เครือเนตร

นางหนูบาน มูลมาตย์