ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวปวีณา ผ่านชมพู
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

นางสาวนิลาวรรณ ดงสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอัจฉราพร บุตรอินทร์
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

นางสาวศริญา บุญมา

นางสาวภัสสร์อร วงค์จันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3