ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเย็นฤดี บุญละคร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนุสบา อินทริง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวศิริขวัญ พิมพ์วิชา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสุริตา อุ่นศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ