ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพดล ชัยสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายปรีชา แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3