ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางประยงค์ จันทร์วิเศษ
ครู คศ.3

นางพรพนา นวลจำรัส
ครู คศ.3

สุมนา สังโวลี
ครู คศ.3

นางนิรัตน์ ทาสะโก

กาญจนา คำวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3