ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ โสภิณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางบานเย็น โสภิณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพัตรา จันทร์โสม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีระศักดิ์ ศรีปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุพศิน เกษโสภา