ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉวีวรรณ หัตถประนิตย์
ครู คศ.3

นางอุทุมพร แสนโยธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิทวัส พวงผกา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1