ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนี วงศ์อารีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวาสนา ปาชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธิติมา รัตน์รองใต้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวศิราภรณ์ บุตรอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2