ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล./๕๗ ก ก่อสร้างอาคาร สพฐ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล./๕๗ ก ก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ สปช. ๒/๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

-ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1066 ครั้ง