ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

จำนวนบุคลากร

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ มีบุคลากรจำแนกประเภทดังนี้

2.3.1 ข้าราชการ /ช่วยราชการ 37 คน

2.3.2 พนักงานราชการ 2 คน

2.3.3 ครูอัตราจ้าง 5 คน

2.3.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

2.3.4 ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

2.3.5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 คน

 

อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

ข้าราชการครูทั้งหมด จำนวน 37 คน

สายบริหาร จำนวน 2 คน (รอง ผอ.ว่าง 1 ตำแหน่ง)

สายปฏิบัติการสอน จำนวน 30 คน

 

บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน

ปริญญาตรี จำนวน 25 คน

 

จำนวนครู แยกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ที่

วิทยฐานะ

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

หมายเหตุ

ครู ผช.

ครู

รอง ผอ.ร.ร.

ผอ.ร.ร.

รวม

1

ไม่มีวิทยฐานะ

5

-

-

-

5

 

2

ชำนาญการ

-

3

1

-

4

 

3

ชำนาญการพิเศษ

-

22

-

1

22

 

4

เชี่ยวชาญ

-

-

-

-

-

 

รวมทั้งสิ้น

5

25

1

1

32

 

ที่

อื่นๆ

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

หมายเหตุ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง

ครูอัตราจ้าง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีั

รวม

1

บุคลากรทางการศึกษา

2

4

5

5

16

 

รวมทั้งสิ้น

2

4

5

5

16