ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

29

30

59

2

อนุบาล 3

32

35

67

2

รวมก่อนประถมศึกษา

61

65

126

4

ประถมศึกษาปีที่1

63

45

108

4

ประถมศึกษาปีที่2

67

53

120

4

ประถมศึกษาปีที่3

53

49

102

3

ประถมศึกษาปีที่4

60

51

111

3

ประถมศึกษาปีที่5

56

44

100

3

ประถมศึกษาปีที่6

43

54

97

3

รวม

342

296

638

20

รวมทั้งหมด

403

361

764

24