ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
ขับร้อง : นายพัฒนสิทธิ์ โสภารัตน์
เนื้อร้อง / เรียบเรียง : นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ / นายทศพล มั่งมีศรี
ทำนอง : นายทศพล มั่งมีศรี