ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก

2. สงเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะและกิริยามารยาทแบบไทย

3. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมดุลด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นบุคคลที่สมบูรณ์และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

6. ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ


เป้าประสงค์ (GOAL)

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2. นักเรียนทุกคน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ

2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

3. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา