ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2565 นักเรียนดีมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขถ้วนหน้า รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อความเป็นพลเมืองสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" และมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

"อตฺตนํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" บัณฑิตย่อมฝึกตน