ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าเลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ปี 2520 ยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชนศรีธาตุ

ปีการศึกษา 2542 สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ตามนโยบายของสหวิทยาเขต เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ปีการศึกษา 2544 นายจักรพงษ์ นารัตน์โท เกษียณอายุราชการ ทางการจึงแต่งตั้ง

นายอุทัย หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจำปี มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุแทน

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

ปี 2548 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่ง จำนวน 300,000 บาท ใช้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด(ceo) ใช้จัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จำนวน 630,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 200,000 บาทด้วย

ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ปี 2549 กลุ่มชมรมศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดหาทุนมาพัฒนาระบบน้ำสะอาด(ประปา)ภายในโรงเรียนโดยใช้งบประมาณ 180,000 บาท และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานทหารพัฒนา ได้มาขุดเจาะนำบาดาลให้จนสามารถใช้การได้มาจนปัจจุบัน

30 กันยายน 2550 นางฉวีวรรณ ยนต์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกับนายจิตร น้อยนิล นักการภารโรง เกษียณอายุราชการจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรงว่างลง

ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 858 คน จัดการเรียนการสอนแบบประจำชั้นในระดับ อนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 2 สอนแบบรายวิชา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดิเวล๊อบเมนต์ จำกัดมหาชน เป็นเงิน 830,000 บาทเศษ โดยได้ปรับปรุงต่อเติม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ ห้องสืบค้นความรู้ และห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยนางพวงเพชร กัลยาบาล จากสพฐ. เป็นผู้ประสานงาน

ปีการศึกษา 2551 เปิดภาคเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 849 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำห้องเรียนอิเล็คทรอนิค หรือ ห้อง e –classroom

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2553 จำนวนเด็กนักเรียนลดลงเหลือ 749 คนโรงเรียนได้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนและเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวมีห้องน้ำทุกห้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 750,000 บาท ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนได้รับการประเมินจากบุคคลภายนอกรอบที่ 2 โดยหน่วยงานสมศ.ผลปรากฏว่า ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา 2554 จำนวนเด็กนักเรียน 765 คน(10 มิถุนายน) ปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องหลายรายการเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์,โครงการสถานศึกษาปลอดภัย,โครงการเด็กไทยสุขภาพดี เป็นต้น