ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"เก่ง ดี มีวัฒนธรรม"
 


__________________________________________________________________________________

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"อนุบาลศรีธาตุโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืน"__________________________________________________________________________________