ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป


จำนวนบุคลากร

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ มีบุคลากรจำแนกประเภทดังนี้

2.3.1 ข้าราชการ /ช่วยราชการ 33 คน

2.3.2 พนักงานราชการ 2 คน

2.3.3 ครูอัตราจ้าง 5 คน

2.3.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

2.3.4 ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน


อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

ข้าราชการครูทั้งหมด จำนวน 33 คน

สายบริหาร จำนวน 3 คน

สายปฏิบัติการสอน จำนวน 30 คน


บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน

ปริญญาตรี จำนวน 25 คน

ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน

จำนวนครู แยกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ (ข้อมูล 10 มิ.ย.2553)

ที่

วิทยฐานะ

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

หมายเหตุ

ครู ผช.

ครู

รอง ผอ.ร.ร.

ผอ.ร.ร.

รวม

1

ไม่มีวิทยฐานะ

-

-

-

-

-


2

ชำนาญการ

-

7

1

-

8


3

ชำนาญการพิเศษ

-

23

1

1

25


4

เชี่ยวชาญ

-

-

-

-

-


รวมทั้งสิ้น

-

30

2

1

33