ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล1

33

31

64

2

อนุบาล 2

43

35

78

3

รวมก่อนประถมศึกษา

76

66

142

5

ประถมศึกษาปีที่1

36

37

73

3

ประถมศึกษาปีที่2

58

48

106

4

ประถมศึกษาปีที่3

32

52

84

4

ประถมศึกษาปีที่4

62

49

111

4

ประถมศึกษาปีที่5

64

59

123

4

ประถมศึกษาปีที่6

52

58

110

4

รวม

304

303

607

23

รวมทั้งหมด

380

369

749

28