ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ เป็นองค์กรที่สนับสนุนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค PMQA ประเมินตนเอง มุ่งพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับภายในปี 2556