ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4-6
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4-6
ชุดลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
05 ก.พ. 63 เดินทางไกลลูกเสือสำรองสายชั้น ป.1-ป.3
เดินทางไกลลูกเสือสำรองสายชั้น ป.1-ป.3
ชุดลูกเสือเต็มยศ / โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ชุดนักเรียน สพฐ.